Status: White to move

# White Black

Copyright © 2023 Cyrus Tan